Informacje o projekcie

1.Tytuł projektu:

AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU – kształtowanie lokalnego aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemny transfer wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych w oparciu o doświadczenia samorządowe Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glâne (Szwajcaria)

2. Zakres projektu:

Istotą niniejszego projektu jest zdobycie przez jego beneficjentów wiedzy i umiejętności z zakresu demokracji lokalnej, samorządności oraz rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych. Ten obustronny transfer wiedzy nastąpi w toku: warsztatów, wykładów, wizyt studyjnych oraz działań promocyjnych z udziałem liderów społecznych reprezentujących lokalne środowiska Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glâne (Szwajcaria). Oddalone geograficznie społeczności gmin mają wiele cech wspólnych: położone są u stóp turystycznych regionów górskich (Bieszczady i Alpy), mają zbliżoną liczbę mieszkańców i są wielonarodowościowe i wielokulturowe. Ich mieszkańcy – z obustronną korzyścią – mogą więc nawzajem czerpać wzorce demokracji, aktywności lokalnej i rozwoju oraz sposoby rozwiązywania wielu problemów lokalnej społeczności. Wiedza i umiejętności zdobyte w ten sposób będą służyły rozwojowi obu gmin i ich mieszkańców.

3. Cele projektu:

Główny cel projektu – zdobycie przez beneficjentów wiedzy i umiejętności z zakresu demokracji lokalnej, samorządności oraz rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych zostanie osiągnięty w toku twórczej integracji liderów społeczności lokalnych gmin: Zagórz oraz Villars-sur-Glâne. Interakcje pomiędzy Polakami i Szwajcarami będą pretekstem do transferu wiedzy i najlepszych szwajcarskich wzorców w dziedzinie organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziom zagórskiego samorządu i podmiotów z sektora NGO. Dzięki temu cel projektu jest zgodny z głównymi celami Funduszu Partnerskiego. Wiedza teoretyczna przekazana podczas wizyty studyjnej Szwajcarów w Polsce zostanie wykorzystana do praktycznych ćwiczeń warsztatowych, których efekty zostaną zweryfikowane podczas rewizyty Polaków w Szwajcarii.

4. Korzyści z realizacji projektu:

Pomimo ustrojowych przemian i olbrzymiego postępu w dziedzinie demokratyzacji życia społecznego, które zaistniały w Polsce po obaleniu komunizmu w 1989 roku, demokracji zwłaszcza na poziomie lokalnym musimy się stale uczyć od krajów lepiej rozwiniętych. W tym kontekście dostarczycielką niezwykle cennych doświadczeń i wiedzy może być Szwajcaria – trwający nieprzerwanie od 700 lat związek kantonów (krajów) gdzie do dziś obowiązują elementy demokracji bezpośredniej. Jednocześnie Polska jako lider przemian ustrojowych i gospodarczych w Europie środkowo – wschodniej, pełniąca w drugim półroczu przewodnictwo w UE również zgromadziła duży zasób doświadczeń z dziedziny wdrażania zasad demokracji, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, współistnienia różnorakich kultur, wyznań i narodowości, które mogą być cenne dla strony szwajcarskiej, jako kraju stanowiącego konglomerat podobnych zjawisk. Dodatkowym argumentem przemawiającym za realizacją tego projektu jest podobieństwo pomiędzy partnerskimi gminami Zagórz i Villars-sur-Glâne w zakresie:

– położenia geograficznego (u stóp górskich masywów o dużym potencjale turystycznym: Alpy i Karpaty), co sprawia, że problemy stojące przed społecznościami obu gmin mają wiele wątków wspólnych: ochrona środowiska i wzmacnianiu potencjału turystycznego w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, ochrona przed zagrożeniami wynikającymi z położenia w rejonach górskich (powodzie, silne wiatry, itp.), wykorzystanie kultury i sportu jako elementów promocji turystycznej

– liczba i struktura ludności – obie gminy mają zbliżoną liczbę mieszkańców z udziałem mniejszości narodowych, wyznaniowych i kulturowych, a co za tym idzie muszą szczególnie zabiegać o tworzenie tolerancyjnego, współdziałającego wewnętrznie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie problemów z tego wynikających; podobna liczba i struktura wiekowa ludności sprawia, że wspólne są problemy zarządzania oświatą, tworzenia miejsc pracy, opieki społecznej.

5. Harmonogram